Κ α λ ώ ς   ο ρ ί σ α τ ε  σ τ η ν  σ ε λ ί δ α  μ ο υ.

Είμαι ο Γιάννης Συνοδινός απο την Πάτρα.